Obecní úřad + sál

čp. 44
kaplička s novou střechou a dveřmi
SDH Radětice
skupina VaKaMiLa
Fotbalisté v nových dresech
Nová Boží muka v Palivě
Lesní posezení
Hlavní stránka

Směrnice č. 1/2005 pro používání a provoz motorových vozidel obce Radětice (OÚ Radětice)

S m ě r n i c e   č. 1/2005
pro používání a provoz motorových vozidel obce Radětice (OÚ Radětice)
 
 
I. Úvodní ustanovení
 
1. Doprava je zajišťována následujícími vozidly, resp. způsoby:
a) traktorem, traktorovým sklápěcím přívěsem, sněhovou radlicí v majetku obce (OÚ) s přiděleným řidičem
b) hasičským autem Škoda 706 v majetku obce (OÚ) s přiděleným řidičem
2. Přepravu a řízení vozidel dle bodů a), b) mohou provádět pouze řidiči, t. j. oprávnění zaměstnanci obce (OÚ), kteří uzavřou „Dohodu o přidělení vozidla k užívání ke služebním účelům a údržbě“. 
3. Přepravu a řízení vozidel dle bodů a), b) provádí výhradně řidič, vždy na základě povolení k cestě potvrzeného starostkou nebo místostarostou na cestovním příkazu před zahájením cesty.
4. Zaměstnanec provádějící přepravu a řízení vozidla (řidič) musí naplňovat ustanovení části II/4 “Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů” dle vyhlášky FMD č. 55/1991 Sb.
Veškeré náklady s tímto spojené si hradí zaměstnanec.
5. Používání a provoz služebních motorových vozidel upravují zejména:
a) Vyhláška FMV č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu vozidel na pozemních komunikacích a vyhl. FMV č. 24/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje ve znění pozdějších předpisů.   
b) Vyhláška FMD č. 55/1991 Sb., o výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel.
c) Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 213/1991 o bezpečnosti práce a technického zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel.
d) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách ve znění posledních změn.
e) Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění navazujících změn a doplňků.              
f) Zákon č. 492/1991 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla ve znění příslušných novel.
g) Vyhl. č. 187/94 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.
h) Zákon č. 111/94 Sb. o silniční dopravě.
i) Zákon č. 219/1994 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti nálepky prokazující zaplacení poplatků za užití dálnice a silnice dálničního typu motorovým vozidlem.
j) Zákon č. 38/95 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.
k) Zákon č. 102/95 Sb.,Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích ve znění příslušných novel.
l) Zákon č 103/1995 Sb., Vyhláška o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel.
m) Zákon č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích
n) Zákon č. 12/97 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.         

II. Všeobecné zásady
1. Řidič je odpovědný za provoz (provozem se rozumí řízení, běžná údržba a vedení agendy cest). Řidiče všech vozidel určují starosta a místostarosta obce. 
2. Odběr pohonných hmot se uskutečňuje v hotovosti, proti zúčtování dokladu o nákupu, není-li dále určeno jinak.
 
III. Přeprava služebními vozidly s přiděleným řidičem
1. Požadavky na dopravu traktorem nebo traktorem s traktorovým sklápěcím přívěsem nebo traktorem se sněhovou radlicí předkládají občané obce Radětice a organizace působící v obci Radětice řidiči, který je odpovědný za provoz těchto vozidel.
Řidič žádost posoudí, poté vyplní „Žádanku o přepravu“ a předloží ji starostce nebo místostarostovi ke schválení, a to vždy před požadovanou jízdou.
1 a) Za tuto službu je stanoven poplatek Kč 30,- za každou (i započatou) hodinu jízdy.
1 b) Za tuto službu hradí žadatel spotřebu pohonných hmot. Platba se provede buď hotovostní platbou, nebo dodáním potřebného množství pohonných hmot v nehořlavé nádobě řidiči. V tomto případě řidič stanoví množství pohonných hmot, a to na základě skutečné spotřeby.
2. Požadavky na dopravu hasičským autem předkládá starostka nebo místostarosta obce a starosta nebo velitel SDH Radětice starostce nebo místostarostovi ke schválení před požadovanou jízdou.         
3. Vyplněním žádanky o přepravu ve všech kolonkách a podpisem starostky nebo místostarosty se stává žádanka příkazem k jízdě.
4. Zaměstnanci dbají na maximální hospodárnost, dle možností se snaží o slučování jednotlivých jízd.
5. Řidič odpovídá za řádné hospodaření s vozidlem, vedení veškeré dokumentace a evidence a dodržování ustanovení celostátních právních předpisů a vnitřních předpisů a norem OÚ vztahujících se k provozu vozidel.
 
IV. Pracovní cesty
1. Pracovní cesty začínají a končí na určeném stanovišti vozidel: v hasičské zbrojnici v Raděticích.     
   
V. Použití soukromých vozidel k pracovním cestám
1. Starostka nebo místostarosta jsou oprávněni povolit použití soukromého osobního vozidla k vykonání pracovní cesty.
2. Povolení vyznačí starostka nebo místostarosta na formuláři “Povolení k použití soukromého vozidla” - viz příloha č. 4, který je v takovém případě nedílnou součástí cestovního příkazu, který slouží zároveň k vyúčtování pracovní cesty. Vyúčtování nákladů provede zaměstnanec podle zákona č.119/1992 Sb., ve znění posledních změn, na uvedeném tiskopisu pro vyúčtování cestovních nákladů.
3. Podmínky pro povolení použití soukromého vozidla:
a) zaměstnanec musí mít platné řidičské oprávnění
b) vozidlo musí mít  platný technický průkaz
c) vozidlo musí mít platné zákonné pojištění (povinné ručení)
 
VI. Použití služebních vozidel pro soukromé účely
1. Starostka nebo místostarosta jsou oprávněni povolit řidiči, který zajišťuje provoz vozidla uvedeného v článku I., bodě 1 a), soukromou cestu traktorem nebo traktorem s traktorovým sklápěcím přívěsem.
2. V záznamu o provozu vozidla příslušnému k danému vozidlu bude jízda zřetelně označena jako povolená soukromá jízda - zkratkou PSJ.
3. V tomto případě řidič neplatí stanovený poplatek za použití vozidla, ale pouze obci hradí spotřebu pohonných hmot. Platba se provede buď hotovostní platbou, nebo dodáním potřebného množství pohonných hmot v nehořlavé nádobě. V tomto případě řidič stanoví množství pohonných hmot, a to na základě skutečné spotřeby.
  
VII. Povinnosti starostky, místostarosty
1. Na veškeré cesty související se zabezpečováním provozních a služebních úkolů přijímá, schvaluje žádanky o přepravu a eviduje je dle kalendářních dnů. Koordinuje jednotlivé jízdy ve spolupráci se žadateli.
2. Kontroluje úplnost žádanky, neodpovídá však za věcnou správnost uvedených údajů (odpovídá žadatel).
3. Informuje žadatele o povolení jízdy.   
4. Vede evidenci provozovaných motorových vozidel a řidičů dle uzavřených “Dohod”.
5. Rozhoduje o opatřeních v případech, kdy zaměstnanec, jemuž je vozidlo svěřeno do užívání, nepečuje řádně o svěřené vozidlo.
6. Provádí kontrolu úplnosti dokladů, které je řidič povinen vést, neodpovídá však za jejich věcnou správnost.
7. Archivuje doklady o provozu vozidel po dobu 5 let. 
8. Archivuje technické průkazy vozidel.
9. Sleduje termíny technických kontrol vozidel dle bodu 1. V případě, že vozidlo nemá platnou technickou kontrolu v příslušném termínu, je povinen vozidlo okamžitě odebrat zaměstnancům a odstavit ho z provozu. 
10. Zajišťuje pojištění vozidel.
11. Řeší společně s příslušnou pojišťovnou případné škodní události.
12. Ve spolupráci s řidiči, kteří mají uzavřenu dohodu, zajišťuje opravy a údržbu vozidel. Vydává souhlas k nákupu náhradních dílů, k nákupu pohonných hmot, k objednání opravy v odborné firmě.
 
VIII. Povinnosti řidičů služebních automobilů
1. Provádět přepravu pouze podle příkazu k jízdě při dodržování ustanovení platných vyhlášek, vnitřních předpisů a dále stanovených povinností řidiče.
2. Průběžně během každé cesty vyplňovat “Záznam o provozu vozidla” a jízdu si vždy nechat podepsat přepravovanou osobou.
3. V záznamu o provozu vozidla vyplnit všechny sloupce.
             1 - datum jízdy
             2 - cíl cesty
             3 - hodina odjezdu
             4 - hodina příjezdu
             5 - číslo objednávky (uvede se evidenční číslo žádanky)
             6 - stav počítadla km (v místě ukončení jízdy)
             7 - ujeté km
             9 - doplnění pohonných hmot v litrech
           10 - nákup oleje v litrech
           11 - podpis přepravované osoby
           12 - podpis řidiče
           13 - vyznačení eventuelně povolené soukromé jízdy (PSJ)
O každé cestě vést samostatný záznam (zejména uskuteční-li se cesta v průběhu několika dní).
4. Nepřepravovat zavazadla nebo materiál, který by mohl vozidlo poškodit, nadměrně zatížit, nebo znečistit.
5. Po skončení pracovní cesty vždy zaparkovat vozidlo na stanoveném místě. Místo stanovené k parkování je v hasičské zbrojnici v Raděticích. V průběhu práce je možné parkovat i na jiných místech.
6. Vést tyto doklady (předepsanou dokumentaci) a vždy do 7. dne následujícího kalendářního měsíce je předat starostce nebo místostarostovi: 
a) záznamy o provozu vozidla
b) záznam o spotřebě PHM za předchozí měsíc souhrnně za vozidlo
c) schválené žádanky
Za správnost a úplnost údajů v předávaných dokladech odpovídají řidiči.
7. Vést tzv. deník dispečera, což je kniha, do které se zapisují veškeré jízdy. Deník si ponechává řidič u sebe a slouží k případné kontrole. Údaje v deníku musí odpovídat údajům na ostatních dokladech.
8. Dbát na čistotu vozidla (i uvnitř) a užívat jej hospodárným způsobem..
9. Oznámit okamžitě jakékoliv závady starostce nebo místostarostovi .     
10. Přepravovat pouze osoby uvedené v žádosti o přepravu, a to pouze za účelem plnění pracovních povinností. 
11. Řidiči vozidla uvedeného v článku I. bodě 1 a) a 1 b) může vést ve vozidle soukromé osoby v počtu, který je uveden v technickém průkazu. Tyto osoby je nutné uvést v žádance, kterou bude podepisovat starostka nebo místostarosta.  
12. Odpovídá za řádnou evidenci a správnost všech dokladů vztahujících se k provozu vozidel.
13. Odpovídá za bezpečný, provozuschopný stav vozidel, vedení příslušné evidence a provádění kontrol stavu PHM. V potřebném rozsahu provádí a zajišťuje opravy a údržbu svěřeného vozidla. O nákupu náhradních dílů, o nákupu pohonných hmot a o opravách v odborných servisech rozhoduje starostka nebo místostarosta.
14. Vést „Sešit oprav a údržby”, kde zaznamenává veškeré zásahy, opravy a údržby prováděné na vozidle. Sešit musí obsahovat:
a) datum opravy (od - do)
b) stav počítadla km, množství PHM při předání a převzetí z opravy
c) číslo objednávky na opravu a údržbu
d) předmět a rozsah opravy (např. výměna oleje, pneumatik apod.)
e) která opravna (Servis) opravu prováděla
15. Absolvovat školení a přezkoušení dle platných předpisů na vlastní náklady.
 
IX. Zajištění hospodárnosti provozu
Za základní normu spotřeby vozidla je považována průměrná normovaná spotřeba uvedená v technickém osvědčení vozidla. Sledování a vyhodnocování skutečné spotřeby provádí řidič. Při překročení průměrné měsíční spotřeby ve dvou po sobě jdoucích měsících o více než 40 % nad průměrnou normovanou spotřebu je řidič povinen vozidlo odstavit z provozu, informovat starostku nebo místostarostu a zajistit opravu nebo seřízení odbornou osobou nebo organizací.  
 
X. Závěrečná ustanovení
1. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 7. 2005. Byla schválena Zastupitelstvem obce Radětice dne 22. 6. 2005.
2. Kontrolou dodržování této směrnice je pověřena starostka a místostarosta.  
3. Doba uložení dokladů o provozu vozidel je 5 let. Doklady se zakládají měsíčně v členění dle jednotlivých vozidel. Archivaci provádí starostka nebo místostarosta.
4. Za dodržování této směrnice jsou odpovědni všichni zaměstnanci, jichž se uvedená směrnice týká.
 
V Raděticích dne 22. 6. 2005
 
Jitka Buraltová, starostka
František Beran, místostarosta
      
 
 
Přílohy:
1. Dohoda o přidělení vozidla k užívání ke služebním účelům a údržbě – traktor
2. Dohoda o přidělení vozidla k užívání ke služebním účelům a údržbě – hasičské vozidlo
3. Dohoda o dočasném užívání služebního vozidla
4. Žádost o zapůjčení služebního vozidla pro soukromé účely
5. Vyúčtování použití služebního vozidla k soukromým účelům
6. Měsíční výkaz o spotřebě PHM – traktor
7. Měsíční výkaz o spotřebě PHM – hasičské vozidlo
8. Žádanka o přepravu
 
 
 
 
 
Příloha č. 1
 
D o h o d a
o přidělení vozidla k užívání ke služebním účelům a údržbě
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:
 
Obec Radětice (Obecní úřad Radětice)
se sídlem Radětice 27, okres Příbram, pošta Milín, 262 31 
zastoupené:
IČO 662 950
(dále jen   p r o v o z o v a t e l motorového vozidla)
a  pan …………………
rodné číslo
bytem
(dále jen   z a m ě s t n a n e c) 
tuto d o h o d u :
 
I.
Předmět dohody
1. Provozovatel vozidla prohlašuje, že má ve vlastnictví:
traktor, typ Zetor 7211, SPZ ................................
traktorový sklápěcí přívěs, typ ………………………..        SPZ ……………………
sněhovou radlici.
2. Tato vozidla na základě dohody přidělují výše uvedenému zaměstnanci do užívání a k údržbě za účelem zajištění pracovních úkolů, a to ode dne podpisu dohody na dobu neurčitou.
 
3. Specifikace pracovních úkolů:
- jízda s vozidly uvedenými v článku I. této dohody pro občany obce Radětice a organizace působící v obci Radětice.
1 a) Za tuto službu je stanoven poplatek Kč 30,- za každou (i započatou) hodinu jízdy.
1 b) Za tuto službu hradí žadatel spotřebu pohonných hmot. Platba se provede buď hotovostní platbou, nebo dodáním potřebného množství pohonných hmot v nehořlavé nádobě zaměstnanci. V tomto případě zaměstnanec stanoví množství pohonných hmot, a to na základě skutečné spotřeby.
Zaměstnanec obdrží od OÚ Radětice příjmové pokladní doklady, které bude vystavovat plátcům při přebírání hotovosti. 
- zimní údržba místních komunikací v majetku obce Radětice s vozidly uvedenými v článku I. této dohody (MK do Dalskabát, MK do Paliva, MK v intravilánu obce). Zimní údržbou se rozumí odklízení sněhu nebo posyp komunikace.
 
II.
Povinnosti a práva zaměstnance
1) Zaměstnanec je povinen převzatá vozidla užívat jen za účelem plnění svých pracovních povinností, není oprávněn přenechat svěřené vozidlo do užívání jiné osobě, není-li dále stanoveno jinak. Svěřená vozidla smí užívat pro soukromé účely své osoby dle Směrnice č. 1/2005.
2) Zaměstnanec je povinen užívaná vozidla po splnění pracovních úkolů odstavit (parkovat) na určeném stanovišti: v hasičské zbrojnici v Raděticích. V průběhu práce též na dalších blíže neurčených místech.
3) Zaměstnanec je povinen převzatá vozidla udržovat v řádném a provozuschopném stavu a v čistotě. Zaměstnanec není oprávněn svěřená vozidla užívat jiným nežli stanoveným způsobem dle technického osvědčení.
4) Zaměstnanec je povinen svěřená vozidla užívat v souladu se silničními a bezpečnostními předpisy a je povinen dbát hospodárnosti při provozu vozidel.
Zaměstnanec provádí nákup pohonných hmot pro užívaná vozidla po předchozí dohodě se starostkou nebo místostarostou.
5) Zaměstnanec je povinen vést řádné záznamy o veškerém provozu vozidel v souladu se Směrnicí č. 1/2005. Zúčtovací období je jeden kalendářní měsíc. Zaměstnanec je povinen nejpozději do 7. dne následujícího kalendářního měsíce předat vyúčtování za předcházející kalendářní měsíc starostce nebo místostarostovi. Je povinen předložit:
- vyplněné a odsouhlasené žádanky
- záznamy o uskutečněných jízdách řádně vyplněné (Záznam o provozu vozidla)
- měsíční výkaz o spotřebě pohonných hmot PHM řádně vyplněný
- kopie vydaných příjmových pokladních dokladů
- finanční hotovost vybranou na základě vydaných dokladů
6) Zaměstnanec je povinen udržovat převzatá vozidla v dobrém technickém stavu, neprodleně oznámit starostce nebo místostarostovi každou dopravní nehodu, poškození, závadu, zneužití nebo ztrátu vozidla či jeho součásti nebo jiné skutečnosti, které brání dalšímu bezpečnému užívání převzatého vozidla.
7) Zaměstnanec prohlašuje, že je způsobilý k užívání převzatých vozidel a že neexistuje jakákoli okolnost, která by mu v převzetí vozidla k užívání ke služebním účelům a údržbě bránila. 
8) Zaměstnanec je povinen zúčastňovat se všech předepsaných školení a přezkoušení řidičů na vlastní náklady.
9) Zaměstnanec prohlašuje, že je mu znám technický stav převzatého vozidla ke dni podpisu této dohody.
10) Zaměstnanec je povinen na výzvu užívané vozidlo neodkladně předat starostce nebo místostarostovi. 
 
11) Zaměstnanec je povinen, pokud jemu svěřené vozidlo bude užívat k soukromým jízdám, postupovat dle příslušného ustanovení směrnice č. 1/2005 včetně zajištění vyúčtování.               
 
III.
Práva a povinnosti provozovatele
1) Provozovatel je povinen zajistit zaměstnanci podmínky pro udržení provozuschopnosti a technické způsobilosti přiděleného vozidla v souladu s příslušnými předpisy pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích.
2) Provozovatel je povinen zaměstnanci uhradit prokázané nezbytně vynaložené náklady na běžnou údržbu a provoz užívaného vozidla, pokud předem zaměstnanci tyto výdaje schválil.
3) Provozovatel je oprávněn rozhodnout prostřednictvím uzavřené dohody o užívání vozidla o dočasném přidělení předaného vozidla jinému zaměstnanci splňujícímu podmínky směrnice č. 1/2005.
4) Provozovatel je oprávněn předané vozidlo zaměstnanci kdykoli odejmout.
5) Provozovatel má právo průběžné kontroly užívání převzatého vozidla.
6) Provozovatel prohlašuje, že předané vozidlo je zákonně pojištěno.  
7) Provozovatel je oprávněn schvalovat jednotlivé jízdy vozidly, a to podepsáním žádanky o přepravu - zásadně vždy před uskutečněním jízdy.
 
IV.
Další ujednání
1) Další podrobnosti provozování dopravy pro služební účely a eventuelní výjimky pro použití služebního vozidla k soukromým cestám upravuje Směrnice č. 1/2005 pro používání a provoz motorových vozidel obce Radětice (OÚ) č. 1/2005, kterou je řidič povinen dodržovat ve všech ustanoveních.
V.
Obecná ujednání
 Tato dohoda byla mezi stranami uzavřena v souladu s ustanoveními § 244 a 245 ZP. Změnit obsah této dohody lze jen na základě dohody smluvních stran formou písemného dodatku k této dohodě.
Po oboustranném podpisu provozovatel přebírá dvě vyhotovení této dohody, zaměstnanec jedno vyhotovení dohody.
Zúčastněné strany se dohodly, že tímto pozbývají platnosti všechny dohody dříve pro provoz vozidla uzavřené, tj. uzavřené před nabytím účinností Směrnice č. 1/2005. 
 
V Raděticích dne
 
Za provozovatele:                                            Zaměstnanec:
 
starostka                   místostarosta                            
                      
Příloha č. 4
Žádost o zapůjčení služebního vozidla pro soukromé účely
 
Zaměstnanec
žádá o zapůjčení služebního vozidla
 typ: Traktor Zetor 7211, SPZ ................................
        traktorový sklápěcí přívěs, SPZ ………………………..
 k použití pro tyto soukromé účely:
 ve dnech:  
v době: od - do    
 
V Raděticích dne    
zaměstnanec
 
 
V Raděticích dne                                                                  .
souhlas oprávněné osoby  
(starostka nebo místostarosta)
 
 
 
 
 
Příloha č. 5
Vyúčtování použití služebního vozidla k soukromým účelům                                  
 
 
Měsíc/rok:                                                       Typ vozidla: traktor Zetor 7211
==========================================================
Jméno pracovníka:                                                                     SPZ:
 
- Počet ujetých km pro soukromé účely
   ve sledovaném měsíci (A)                             :    __________ km
 
- Průměrná cena nakoupených PHM
   ve sledovaném měsíci (B)                             :    __________ Kč/l
 
- Průměrná skutečná spotřeba PHM
   ve sledovaném měsíci ( C )                          :     __________ 1/100 km
 
 
Vyúčtování 
 
1. Náklady za spotřebované PHM
                  = A x C/100 x B =                              ____________ Kč
 
 
Spotřeba pohonných hmot bude uhrazena:
Hotově *)
Dodáním skutečně spotřebovaného množství PHM *)
 
Datum:                   Podpis zaměstnance: 
 
 *) nehodící se škrtněte
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 6
Obec Radětice (OÚ)
Měsíční výkaz o spotřebě PHM - traktor
 
 
MĚSÍC/ROK        …………………………..
TYP VOZIDLA: Traktor Zetor 7211           SPZ:
 
Stav tachometru:            počáteční:       
                                       konečný:   
                                      UJETO CELKEM KM:   
Nafta:
 
Počáteční stav v nádrži:  ....... litrů
Nákup za hotové: ......... litrů
Od zákazníků převzato: ...... litrů
celkem čerpáno: ....... litrů        
Konečný zůstatek v nádrži: ......  litrů
Spotřeba vozidla celkem: .........
Průměrná spotřeba 1/100 km:  ..........
 
Zpracoval:            jméno/podpis     ………………………..
 
                           Datum                 ……………………….
 
Převzal(a):
Dne:

Příloha č. 2
D o h o d a
o přidělení vozidla k užívání ke služebním účelům a údržbě
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:
Obec Radětice (Obecní úřad Radětice)
se sídlem Radětice 27, okres Příbram, pošta Milín, 262 31 
zastoupené:
IČO 662 950
(dále jen   p r o v o z o v a t e l motorového vozidla)
a
pan   …………………….
rodné číslo
bytem
(dále jen   z a m ě s t n a n e c) 
tuto d o h o d u :
 
I.
Předmět dohody
Provozovatel vozidla prohlašuje, že má ve vlastnictví:
Hasičský automobil Škoda 706 CAS - 32, SPZ .........................
 
Toto vozidlo na základě dohody přiděluje výše uvedenému zaměstnanci do užívání a k údržbě za účelem zajištění pracovních úkolů, a to ode dne podpisu dohody na dobu neurčitou.
 
Specifikace pracovních úkolů:
- jízda s výše uvedeným vozidlem pro potřeby obce, nebo SDH Radětice, nebo na příkaz HZS. 
 
 
II.
Povinnosti a práva zaměstnance
 
1) Zaměstnanec je povinen převzaté vozidlo užívat jen za účelem plnění svých pracovních povinností. Nesmí vozidlo předat do užívaní jiné osobě, pokud dále není stanoveno jinak.
Svěřené vozidlo nesmí užívat pro soukromé účely. 
2) Zaměstnanec je povinen užívané vozidlo po splnění pracovních úkolů odstavit (parkovat) na určeném stanovišti: v hasičské zbrojnici v Raděticích. V průběhu práce též na dalších blíže neurčených místech.
3) Zaměstnanec je povinen převzaté vozidlo udržovat v řádném a provozuschopném stavu a v čistotě. Zaměstnanec není oprávněn svěřené vozidlo užívat jiným nežli stanoveným způsobem dle technického osvědčení.
4) Zaměstnanec je povinen svěřené vozidlo užívat v souladu se silničními a bezpečnostními předpisy a je povinen dbát hospodárnosti při provozu vozidla.
Zaměstnanec provádí nákup pohonných hmot pro užívané vozidlo po předchozí dohodě se starostkou nebo místostarostou.
5) Zaměstnanec je povinen vést řádné záznamy o veškerém provozu vozidla v souladu se Směrnicí č. 1/2005. Zúčtovací období je jeden kalendářní měsíc. Zaměstnanec je povinen nejpozději do 7. dne následujícího kalendářního měsíce předat vyúčtování za předcházející kalendářní měsíc starostce nebo místostarostovi. Je povinen předložit:
- vyplněné a odsouhlasené žádanky
- záznamy o uskutečněných jízdách řádně vyplněné (Záznam o provozu vozidla)
- měsíční výkaz o spotřebě pohonných hmot PHM řádně vyplněný
6) Zaměstnanec je povinen udržovat převzaté vozidlo v dobrém technickém stavu, neprodleně oznámit starostce nebo místostarostovi každou dopravní nehodu, poškození, závadu, zneužití nebo ztrátu vozidla či jeho součásti nebo jiné skutečnosti, které brání dalšímu bezpečnému užívání převzatého vozidla.
7) Zaměstnanec prohlašuje, že je způsobilý k užívání převzatého vozidla a že neexistuje jakákoli okolnost, která by mu v převzetí vozidla k užívání ke služebním účelům a údržbě bránila. 
8) Zaměstnanec je povinen zúčastňovat se všech předepsaných školení a přezkoušení řidičů na vlastní náklady.
9) Zaměstnanec prohlašuje, že je mu znám technický stav převzatého vozidla ke dni podpisu této dohody.
10) Zaměstnanec je povinen na výzvu užívané vozidlo neodkladně předat starostce nebo místostarostovi. 
 
 
III.
Práva a povinnosti provozovatele
1) Provozovatel je povinen zajistit zaměstnanci podmínky pro udržení provozuschopnosti a technické způsobilosti přiděleného vozidla v souladu s příslušnými předpisy pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích.
2) Provozovatel je povinen zaměstnanci uhradit prokázané nezbytně vynaložené náklady na běžnou údržbu a provoz užívaného vozidla, pokud předem zaměstnanci tyto výdaje schválil.
3) Provozovatel je oprávněn rozhodnout prostřednictvím uzavřené dohody o užívání vozidla o dočasném přidělení předaného vozidla jinému zaměstnanci splňujícímu podmínky směrnice č. 1/2005.
4) Provozovatel je oprávněn předané vozidlo zaměstnanci kdykoli odejmout.
5) Provozovatel má právo průběžné kontroly užívání převzatého vozidla.
6) Provozovatel prohlašuje, že předané vozidlo je zákonně pojištěno. 
7) Provozovatel je oprávněn schvalovat jednotlivé jízdy vozidly, a to podepsáním žádanky o přepravu - zásadně vždy před uskutečněním jízdy.
 
IV.
Další ujednání
Další podrobnosti provozování dopravy pro služební účely a eventuelní výjimky pro použití služebního vozidla k soukromým cestám upravuje Směrnice č. 1/2005 pro používání a provoz motorových vozidel obce Radětice (OÚ) č. 1/2005, kterou je řidič povinen dodržovat ve všech ustanoveních.
                        
       
V.
Obecná ujednání
 
 Tato dohoda byla mezi stranami uzavřena v souladu s ustanoveními § 244 a 245 ZP. Změnit obsah této dohody lze jen na základě dohody smluvních stran formou písemného dodatku k této dohodě.
Po oboustranném podpisu provozovatel přebírá dvě vyhotovení této dohody, zaměstnanec jedno vyhotovení dohody.
Zúčastněné strany se dohodly, že tímto pozbývají platnosti všechny dohody dříve pro provoz vozidla uzavřené, tj. uzavřené před nabytím účinností Směrnice č. 1/2005. 
 
V Raděticích dne ...............
 
Za provozovatele:                                     Zaměstnanec:
starostka                místostarosta                            
                      
 
  
 
Příloha č. 2
Obec Radětice (OÚ)
Měsíční výkaz o spotřebě PHM (hasičské vozidlo)
 
MĚSÍC/ROK        …………………………..
TYP VOZIDLA: Hasičský automobil Škoda 706 CAS - 32                SPZ:
  
Stav tachometru: 
počáteční:   
konečný:
UJETO CELKEM KM:    
 
Nafta:
Počáteční stav v nádrži:  ........ litrů
Nákup za hotové: .......  litrů
celkem čerpáno: ...... litrů        
Konečný zůstatek v nádrži:  .......  litrů
Spotřeba vozidla celkem:  ......
Průměrná spotřeba l/100 km: ...............
 
Zpracoval:            jméno/podpis, datum
 
Převzal(a):
Dne:
 
 
 


Příloha č. 3
D o h o d a
o dočasném užívání služebního vozidla
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 
Obec Radětice (Obecní úřad Radětice)
se sídlem Radětice 27, okres Příbram, pošta Milín, 262 31 
zastoupené:
IČO 662 950
(dále jen   p r o v o z o v a t e l motorového vozidla)
a
pan  ……………….
rodné číslo
bytem
(dále jen   z a m ě s t n a n e c) 
 
tuto d o h o d u    
I.
Provozovatel vozidla prohlašuje, že má ve vlastnictví:
Hasičský automobil Škoda 706 CAS - 32, SPZ ................................
 
Toto vozidlo na základě dohody přiděluje výše uvedenému zaměstnanci do dočasného užívání a k údržbě za účelem zajištění pracovních úkolů, a to ode dne podpisu dohody na dobu neurčitou.
 
Specifikace pracovních úkolů:
- jízda s výše uvedeným vozidlem pro potřeby obce, nebo SDH Radětice, nebo na příkaz HZS v případě, že tento úkol nebude moci splnit zaměstnanec, který má vozidlo přidělené k užívání ke služebním účelům a údržbě.
 
II.
Povinnosti a práva zaměstnance
 
l) Zaměstnanec je povinen vozidlo dočasně přidělené k užívání užívat jen za účelem splnění výše uvedeného pracovního úkolu. Není oprávněn přenechat svěřené vozidlo do užívání jiné osobě. Není oprávněn svěřené vozidlo užívat pro soukromé účely své nebo jiné osoby.
2) Zaměstnanec převezme vozidlo od zaměstnance, který má vozidlo přidělené k užívání ke služebním účelům a údržbě, a po ukončení pracovní cesty tomuto zaměstnanci vozidlo předat zpět, včetně záznamu o jízdě.
Nelze-li toto učinit, zaměstnanec zaparkuje a zajistí automobil na určeném stanovišti (hasičská zbrojnice v Raděticích) a předání zajistí následující den.
3) Zaměstnanec je povinen převzaté vozidlo udržovat v řádném a provozuschopném stavu a čistotě. Zaměstnanec není oprávněn svěřené vozidlo užívat jiným nežli stanoveným   způsobem dle technického osvědčení.
Zaměstnanec je povinen nezahájit řízení vozidla, pokud dle jeho zjištění po předání nesplňuje nezbytné podmínky pro provoz. Vozidlo se zjištěním stavu vrátí zaměstnanci, s nímž je uzavřena dohoda o užívání a údržbě vozidla.
4) Zaměstnanec je povinen svěřené vozidlo užívat v souladu se silničními a bezpečnostními předpisy a je povinen dbát hospodárnosti při provozu vozidla. Zaměstnanec je povinen provádět nákup PHM pouze pro užívané vozidlo. 
5) Zaměstnanec je povinen vést řádné záznamy o veškerém provozu vozidla, tj. záznamy o uskutečněných jízdách v souladu se směrnicí č. 1/2005.
6) Zaměstnanec je povinen udržovat převzaté vozidlo po dobu provozování v dobrém technickém stavu, neprodleně oznámit zaměstnanci, který má uzavřenu dohodu o přidělení vozidla k užívání ke služebním účelům a údržbě každou dopravní nehodu, poškození, závadu, zneužití nebo ztrátu vozidla či jeho součástí nebo jiné skutečnosti, které brání dalšímu bezpečnému užívání převzatého vozidla.
7) Zaměstnanec prohlašuje, že je způsobilý k řízení automobilů a že neexistuje žádná okolnost, která by mu bránila v jejich užívání.
8) Zaměstnanec je povinen zúčastňovat se všech předepsaných školení a přezkoušení řidičů na vlastní náklady.
9) Zaměstnanec je povinen na výzvu užívané vozidlo neodkladně předat zaměstnanci, jemuž je vozidlo přiděleno do užívání a k údržbě, nebo starostce nebo místostarostovi. 
10) Zaměstnanec smí přepravovat pouze osoby, které jsou uvedené v příkazu k jízdě (žádance o přepravu).
12) Zaměstnanec odpovídá za automobil ve smyslu §172 zák. č. 65/1965 Sb. - zák. práce, ve znění pozdějších změn a doplňků.
 
III.
Práva a povinnosti provozovatele
1) Provozovatel je povinen zajistit provozuschopnost užívaného vozidla v celém rozsahu. 
2) Závady a opravy je povinen odstranit bezodkladně na základě nahlášení zaměstnance.
3) Nutnost odstranění závad či oprav je povinen zaměstnanec nahlásit ihned po zjištění zaměstnanci, jemuž je vozidlo trvale přiděleno do užívání a k údržbě, který odpovídá za jejich zajištění.
4) Provozovatel je oprávněn dočasně přidělené vozidlo zaměstnanci kdykoli odejmout prostřednictvím zaměstnance, kterému bylo vozidlo přiděleno k užívání a údržbě.
5) Provozovatel má právo průběžné kontroly užívání, stavu a dokladů dočasně převzatého vozidla.
6) Provozovatel prohlašuje, že předané vozidlo je zákonně pojištěno. 
 
 IV.
 
Další ujednání
Další podrobnosti provozování dopravy pro služební účely a eventuelní výjimky pro použití služebního vozidla k soukromým cestám upravuje Směrnice č. 1/2005 pro používání a provoz motorových vozidel obce Radětice (OÚ) č. 1/2005, kterou je řidič povinen dodržovat ve všech ustanoveních.
   
V.
Obecná ujednání  
Tato dohoda byla mezi stranami uzavřena v souladu s ustanoveními § 244 a 245 ZP. Změnit obsah této dohody lze jen na základě dohody smluvních stran formou písemného dodatku k této dohodě.
Po oboustranném podpisu provozovatel přebírá dvě vyhotovení této dohody, zaměstnanec jedno vyhotovení dohody.
Zúčastněné strany se dohodly, že tímto pozbývají platnosti všechny dohody dříve pro provoz vozidla uzavřené, tj. uzavřené před nabytím účinností Směrnice č. 1/2005. 
 
V Raděticích dne
 
 
Za provozovatele:                                                                                              Zaměstnanec:
starostka                                místostarosta         
zobrazeno: 2263x | aktualizováno: 31.07.2014
© 2010 - 2018 - Obec Radětice. Všechna práva vyhrazena. websystem | kao.cz