Obecní úřad + sál

 
Velikonoce 2020
 
čp. 44
kaplička s novou střechou a dveřmi
SDH Radětice
skupina VaKaMiLa
Fotbalisté v nových dresech
Nová Boží muka v Palivě
Lesní posezení
 
Hlavní stránka

Zákon č. 216/2008

ZÁKON 216
ze dne 22. dubna 2008,
kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Změna zákona o střetu zájmů
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se písmena g), h), l) a m) zrušují.
Dosavadní písmena i) až k) se označují jako písmena g) až i) a písmena n) až q) se označují jako písmena j) až m).
2. V § 2 odst. 1 písm. d) se za slovo „předseda“ vkládají slova „a inspektor“.
3. V § 2 odst. 1 písm. i) se na konci doplňují slova „a jeho zástupce“.
4. V § 2 odst. 1 písm. k) se na konci doplňují slova „a člen zastupitelstva kraje, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva kraje, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn“.
5. V § 2 odst. 1 písm. l) se na konci doplňují slova „a člen zastupitelstva obce, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn“.
6. V § 2 odst. 1 písm. m) se za slova „starosta obce“ vkládají slova „ , místostarosta obce“.
7. V § 2 odstavce 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 3a, 3b a 3c znějí:
„(2) Pokud nejde o veřejného funkcionáře podle odstavce 1, rozumí se pro účely tohoto zákona veřejným funkcionářem také
a)  
ředitel bezpečnostního sboru a vedoucí příslušník bezpečnostního sboru 1. a 2. řídicí úrovně podle zvláštního právního předpisu3a) v bezpečnostním sboru, s výjimkou příslušníků zpravodajských služeb3b),
b)  
člen statutárního orgánu, člen řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby zřízené zákonem, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územního samosprávného celku, s výjimkou členů správních rad veřejných vysokých škol a statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu, členů řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu samosprávných stavovských organizací zřízených zákonem,
c)  
vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle zvláštního právního předpisu3c) právnické osoby zřízené zákonem, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územního samosprávného celku,
d)  
vedoucí organizační složky státu, která je správním úřadem, a vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle zvláštního právního předpisu3c) v organizační složce státu, s výjimkou zpravodajských služeb3b),
e)  
vedoucí úředník územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy.
(3) Povinnosti podle tohoto zákona se na osobu uvedenou v odstavci 2 vztahují pouze tehdy, jestliže v rámci výkonu své činnosti
a)  
nakládá s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč,
b)  
bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky,
c)  
rozhoduje ve správním řízení, s výjimkou blokového řízení, nebo
d)  
se podílí na vedení trestního stíhání.

3a
§ 118 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
3b)
§ 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.
3c)
§ 124 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.“.
8. V § 3 odst. 2 se na konci písmena b) doplňuje slovo „nebo“.
9. V § 4 odst. 1 se slova „písm. c) až g) a i) až m)“ nahrazují slovy „písm. c) až h)“ a na konci písmena b) se doplňuje slovo „nebo“.
10. V § 6 se slova „v § 2 odst. 1 písm. c) až g) a i) až q) a odst. 2 písm. c) až f)“ nahrazují slovy „v § 2 odst. 1 písm. c) až l) a odst. 2 písm. b) až e)“ a slova „státem nebo územním samosprávným celkem“ se nahrazují slovy „státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem nebo zřízenou či založenou státem nebo územním samosprávným celkem“.
11. V § 8 odst. 1 se slova "ústavního orgánu nebo jiného státního orgánu anebo orgánu územního samosprávného celku“ nahrazují slovy "ústavního orgánu, jiného státního orgánu, orgánu územního samosprávného celku nebo orgánu právnické osoby vzniklé ze zákona“.
12. V § 8 odst. 2 se slova "písemně před zahájením jednání nebo ústně v jeho průběhu“ nahrazují slovy "ústně v průběhu jednání“.
13. V § 10 se odstavec 3 zrušuje.
14. § 13 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8a a 8b zní:
㤠13
Registr oznámení
(1) Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen "registr“) je soubor dokladů podávaných veřejnými funkcionáři podle § 12 odst. 4; v oznámení veřejný funkcionář uvede své jméno, příjmení, datum narození, označení orgánu, ve kterém působí, s uvedením funkce, kterou v tomto orgánu zastává, a údaje požadované podle § 9 až 11 a § 12 odst. 2. Registr vede příslušný evidenční orgán (§ 14 odst. 1) i v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.
(3) Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Žádost lze podat
a)  
osobně u evidenčního orgánu,
b)  
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
c)  
elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu.
(4) Po ověření žádosti pro umožnění přístupu k registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě udělí evidenční orgán žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo do registru, které bez zbytečného odkladu doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele s výjimkou žádosti podané podle odstavce 3 písm. a). Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.
(5) Dále zveřejnit lze pouze údaje uvedené v registru, které se týkají poslance, senátora, člena vlády a veřejného funkcionáře uvedeného v § 2 odst. 1 písm. j) až l).
(6) Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu, který registr vede (§ 14 odst. 1), skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru; sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo; bylo-li sdělení učiněno v elektronické podobě, lze odpovědět též tímto způsobem.
(7) Evidenční orgán (§ 14), který se z dostupných informací dozví, že se veřejný funkcionář dopustil jednání, které má znaky přestupku (§ 23 odst. 1), oznámí takovou skutečnost bezodkladně příslušnému orgánu státní správy podle zvláštního právního předpisu8a).
(8) Každý má právo oznámit orgánu státní správy nebo územní samosprávy svoje podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti podle tohoto zákona8b).
(9) Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, s výjimkou uvedenou v odstavci 5, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů9).

8a)
§ 58 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
8b)
§ 67 zákona o přestupcích.“.
15. V § 14 odst. 1 písm. a) se slova „§ 2 odst. 1 písm. a), c) až g) a i) až n)“ nahrazují slovy „§ 2 odst. 1 písm. a) a c) až i)“.
16. V § 14 odst. 1 písm. b) se slova „a h)“ zrušují.
17. V § 14 odst. 1 písm. c) se slova „písm. a) až e)“ nahrazují slovy „písm. a) až d)“.
18. V § 14 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d)  
Česká národní banka pro veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 písm. c), jsou-li jejími zaměstnanci,“.
Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h).
19. V § 14 odst. 1 písm. e) se slova „písm. o) a odst. 2 písm. f)“ nahrazují slovy „písm. k) a m) a odst. 2 písm. e)“ a slova „zaměstnance jejich krajského úřadu“ se nahrazují slovy „vedoucí úředníky v krajském úřadu“.
20. V § 14 odst. 1 písm. f) se slova „písm. o) a odst. 2 písm. f)“ nahrazují slovy „písm. l) a odst. 2 písm. e)“ a slovo „zaměstnance“ se nahrazuje slovy „vedoucí úředníky v“.
21. V § 14 odst. 1 písm. g) a h) se slova „písm. p) a q)“ nahrazují slovy „ písm. l) a m)“ a slovo „zaměstnance“ se nahrazuje slovy „vedoucí úředníky v“.
22. V § 14 odst. 2 písm. b) se číslovka „2“ nahrazuje číslovkou „3“.
23. V § 14 odst. 2 písm. e) se číslovka „3“ nahrazuje číslovkou „6“.
24. V § 14 odst. 2 písm. f) se číslovka „4“ nahrazuje číslovkou „7“.
25. V § 14 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).
26. V § 14 odst. 3 se v první větě slova „ , pokud se nejedná o informace, které jsou součástí registru“ a poslední věta zrušují.
27. Hlava VI se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 zrušuje.
28. § 23 až 25 včetně poznámky pod čarou č. 10 znějí:
㤠23
(1) Přestupku se dopustí veřejný funkcionář, který
a)  
nepodal oznámení o osobním zájmu podle § 8,
b)  
nedodržel lhůtu k podání prohlášení podle § 9 až 12 a nepodal jej ani v dodatečné lhůtě,
c)  
uvedl zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje v prohlášení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 2,
d)  
vykonával funkci nebo činnost, kterou tento zákon stanoví jako neslučitelnou s výkonem funkce veřejného funkcionáře.
(2) Přestupku se dopustí fyzická osoba, která
a)  
používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,
b)  
poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
c)  
neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.
§ 24
Za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.
§ 25
(1) Při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu a okolnostem jeho spáchání, k významu a rozsahu jeho následků, době trvání protiprávního jednání a ke skutečnosti, zda se odpovědná osoba přičinila o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků.
(2) Přestupky podle § 23 odst. 1 projednává v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž územním obvodu má veřejný funkcionář trvalý pobyt. Přestupky podle § 23 odst. 2 projednává Úřad pro ochranu osobních údajů. V řízení se postupuje podle zákona o přestupcích10) s výjimkou § 84 až 87, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) Pokuty uložené za přestupky podle § 23 odst. 1 vybírá a vymáhá orgán, který je uložil; příjem z pokut je příjmem rozpočtu obce, jejíž orgán pokutu uložil. Pokuty uložené za přestupky podle § 23 odst. 2 vybírá a vymáhá příslušný celní úřad; příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
(4) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.
(5) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu11).

10)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.“.
29. V § 26 se stávající text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Oznámení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 2 podá veřejný funkcionář poprvé do 30. června 2008.“.
30. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:
㤠26a
(1) Evidenci čestných prohlášení veřejných funkcionářů podaných do 31. prosince 2006 podle zákona č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), vede a jejich úschovu zajišťuje mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny, pokud jde o senátory, a mandátový a imunitní výbor Senátu, pokud jde o poslance, členy vlády a vedoucí ústředních správních úřadů, v jejichž čele není člen vlády.
(2) Každý občan má právo na základě písemné žádosti nahlédnout do evidence vedené podle odstavce 1. Toto právo v sobě zahrnuje právo nahlížet do všech uložených listin a právo pořizovat si z nich výpisy a opisy.
(3) Písemná žádost podle odstavce 2 musí obsahovat jméno, příjmení, datum a místo narození a trvalý pobyt žadatele. Podává se mandátovému a imunitnímu výboru příslušné komory Parlamentu České republiky.
(4) Mandátový a imunitní výbor ověří totožnost žadatele, pokud jde o jeho jméno, příjmení, datum a místo narození a trvalý pobyt. Bez tohoto ověření nelze umožnit žadateli nahlédnutí do evidence podle odstavce 2.
(5) Výpisy a opisy podle odstavce 2 mandátový a imunitní výbor ani jiné orgány neověřují a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.
(6) Údaje obsažené v čestných prohlášeních veřejných funkcionářů podle odstavce 1 s výjimkou vedoucích ústředních správních úřadů, v jejichž čele není člen vlády, lze zveřejnit.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
1. Přestupkem je též zaviněné porušení povinností veřejného funkcionáře, pro které mu před účinností tohoto zákona bylo možno uložit pokutu soudem ve správním soudnictví a které je zároveň přestupkem podle tohoto zákona.
2. Soudní řízení o porušení povinnosti veřejných funkcionářů zahájená před účinností tohoto zákona, v nichž nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnuto, se zastavuje dnem účinnosti tohoto zákona. Navrhovatel je oprávněn postupovat podle § 13 odst. 7 nebo 8.
3. Doba, po kterou bylo vedeno řízení před soudem podle odstavce 2 se nezapočítává do běhu lhůty, po jejímž uplynutí nelze podle zvláštního zákona přestupek projednat.
ČÁST DRUHÁ
Čl. III
Změna soudního řádu správního
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 2 se písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 1c zrušuje.
2. V § 7 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.
ČÁST TŘETÍ
Čl. IV
Změna zákona o bankách
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 38 odst. 3 se písmeno k) včetně poznámky pod čarou č. 9c zrušuje.
2. V § 38 odst. 5 se slova "odstavce 3 písm. a), h) a k)“ nahrazují slovy "odstavce 3 písm. a) a h)“.
ČÁST ČTVRTÁ
Čl. V
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
V § 115 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se písmeno i) zrušuje.
ČÁST PÁTÁ
Čl. VI
Změna zákona o soudních poplatcích
Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 71/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 55/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb. a zákona č. 357/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 2 se písmeno s) zrušuje.
2. V příloze Sazebník poplatků se v položce 14a bod 2 písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).“.
ČÁST ŠESTÁ
Čl. VII
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Topolánek v. r.

zobrazeno: 1838x | aktualizováno: 06.10.2010
© 2010 - 2024 - Obec Radětice. Všechna práva vyhrazena. websystem | kao.cz