Obecní úřad + sál

čp. 44
kaplička s novou střechou a dveřmi
SDH Radětice
skupina VaKaMiLa
Fotbalisté v nových dresech
Nová Boží muka v Palivě
Lesní posezení
Hlavní stránka

Aktuality


Dokumenty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozorňujeme, že ve dnech 26. 10. a 23. 11. 2019 od 8.00 do 17.00 bude MS Radětice-Stěžov pořádat mysliveckou naháňku v katastrech obcí Radětice, Stěžov, Drsník, Dalskabáty, Buk, Palivo. Prosíme občany o zvýšenou pozornost při pobytu v přírodě. Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Středočeský kraj nabízí zálohové platby na předfinancování výměny kotlů.

Majitelé rodinných domů již od 3.6.2019 podávají žádosti o tzv. kotlíkovou dotaci.

Aby Středočeský kraj vyšel maximálně vstříc občanům příbramského regionu, kteří by mohli mít finanční problémy s předfinancováním výměny tepelného zdroje, umožní žadatelům ve „věkové kategorii“ 18 až 30 let, nebo 65 let a více, popřípadě osobám zdravotně postiženým bez ohledu na věk, získat na realizaci akce zálohu.

Středočeský kraj se snaží možností zálohových plateb těmto skupinám občanů usnadnit výměnu kotle, ke které stejně bude muset brzy dojít.

Přesné pokyny, jak žádat o zálohovou platbu jsou uvedeny na webových stránkách kraje v sekci kotlíkových dotací.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na pracovníky krajského úřadu buď prostřednictvím bezplatného telefonního čísla 800 440 430 nebo na e-mail: kotliky@kr-s.cz.              

 

 

 

    

 

  • Od 1. 4. 2019 musí být na popelnicích nalepeny nové známky na rok 2019. Pokud nebudete mít známku vylepenou, TS Příbram popelnici nevyvezou.

 

 

 

Usnesení ZO Radětice:

Návrh výše poplatku pro občany za svoz komunálního odpadu v roce 2019

Odvoz komunálního odpadu v roce 2019
léto: květen až září, zima: říjen až duben

Zastupitelstvo obce Radětice na svém jednání dne 6. 2. 2019 projednávalo výši ceny za odvoz odpadu a přijalo následující usnesení:

Usnesení č. 28/2019/ZO

Zastupitelstvo obce Radětice
I.   s c h v a l u j e
1) pro rok 2019 výši ročního poplatku za odvoz komunálního odpadu z domácností v Raděticích v následující výši:

1. varianta: v létě 1x za 2 týdny, v zimě 1x za 2 týdny                    1 215 Kč 
2. varianta: v létě 1x za 2 týdny, v zimě 1x za 1 týden                    2 010 Kč
3. varianta: chalupářský tarif – pouze v létě 1x za 2 týdny                 514 Kč
4. varianta: jednorázový odvoz za tzv. známky - 12 známek              956 Kč

2) způsob výběru poplatků od plátců jednorázovou platbou v hotovosti do 31. 3. 2019,

3) úhradu nákladů za odvoz nebezpečného odpadu a tříděného odpadu z rozpočtu obce, náklady nebudou rozúčtovány mezi jednotlivé domácnosti,

4) úhradu nákladů za odvoz a uložení na skládku velkoobjemového odpadu od občanů: 1–2x ročně.

 

II.   u k l á d á
starostce a místostarostovi realizovat všechny činnosti spojené s informováním plátců poplatku a s výběrem poplatku do 31. 3. 2019.

Hlasování:       pro:      7                      Návrh byl schválen.

 

 

                                                

 

 

  • Upozornění: MUDr. Renata Pechalová již nebude v r. 2019 ordinovat v Raděticích.

 

 

Chraňte své kolo forenzním značením!

V loňském roce město Příbram za finanční podpory Ministerstva vnitra připravilo projekt forenzního identifikačního značení pomocí syntetické DNA.

Pomocí této nejmodernější metody ochrany majetku Městská policie Příbram označila na podzim loňského roku 121 předmětů. Konkrétně bylo označeno 43 elektrokol, dva invalidní vozíky a zbytek jsou běžná jízdní kola a koloběžky.

Pokud jste možnost značení propásli nebo máte nové kolo, koloběžku…, můžete využít nabídky druhého kola forenzního značení. To bude na služebně Městské policie Příbram probíhat od 4. února ve všední dny v čase od 9 do 14 hodin.

Samotné označení předmětu trvá zhruba 30 minut a je poskytováno zdarma. Pokud o využití této metody uvažujete, je třeba si objednat termín (tel. 731 605 704), abyste předešli zbytečnému čekání.

V loňském roce byly služby nabízeny občanům našeho města, letos je nabídka rozšířena i pro obyvatele okolních obcí, kde městská policie nefunguje.

 

 

 

Kotlíková dotace - 3. výzva

Středočeský kraj připravuje spuštění přijímání žádostí formou elektronického podání již od června letošního roku.

Předmětem podpory bude výměna neekologických kotlů na uhlí a na dřevo, které jsou v 1. a 2. emisní třídě na pevná paliva s ručním přikládáním, za kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle anebo tepelná čerpadla. Kombinovaný kotel uhlí/biomasa tak již nebude podporován.

Z dotace je možno získat až 127 500 korun a lze do ní zahrnout i náklady na rekonstrukci otopné soustavy a úpravy komínů.
Cílem dotací je nejen okamžité zlepšení stavu ovzduší, ale i pomoc občanům splnit povinnost výměny kotlů, neboť od 1. 9. 2022 bude provoz neekologických kotlů zcela zakázán, přičemž za nedodržení může být uložena sankce až do výše 50 000 Kč.

Spalování uhlí v neekologických kotlích může každá obec na svém území zakázat již nyní.

Středočeský kraj pro všechny zájemce o kotlíkovou dotaci zřídil bezplatnou telefonní linku tel. č.: 800 440 430.
Případné osobní schůzky budou probíhat po předešlé telefonické domluvě na adrese: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.
K písemným dotazům veřejnosti lze též využít informační e-mail: kotlíky@sfzp.cz.

 

 

Novela zákona o vodách mění postup realizace vrtů k odběru vody ze studní
Lednem 2019 nabyla účinnosti novinka v novele vodního zákona č. 113/2018 Sb. Spočívá v tom, že každý, kdo hodlá zrealizovat před vlastním povolením studny tzv. průzkumný vrt, musí před započetím průzkumných prací získat další souhlas vodoprávního úřadu (Odboru životního prostředí).

Souhlas je vydáván formou rozhodnutí a předchází mu správní řízení (s nutností doložit jiné doklady než pro vlastní stavební řízení). Z toho vyplývá, že postup „nejdřív průzkumný vrt a poté stavební povolení“ (jak bylo doposud doporučováno především vrtařskými firmami) bude obnášet dvě rozsáhlá správní řízení.

Doporučujeme (před realizací vrtu), pokud je místní hydrologická situace dostatečně známá, méně byrokratický a rychlejší postup, a to rovnou si vyřídit územní a stavební povolení pro stavbu studny a povolení k odběru vody (v jednom správním řízení vyřídíte povolení k umístění stavby, vlastní stavební povolení a povolení k odběru vody). Více informací můžete získat na Odboru životního prostředí.

 

 

V neděli 28. 10. 2018 se v Raděticích konala oslava 100 let od založení Československa. Při té příležitosti byly položeny věnce u Pomníku padlých. Vzhledem k nepříznivému počasí byla další část programu přesunuta do sálu. Součástí programu bylo posvěcení nového vyšívaného praporu SDH Radětice. Akce se vydařila a myslíme si, že jsme si tuto důležitou událost důstojně připomněli.
Přinášíme několik fotografií, jejich autorem je Vít Jarolímek.
 

 

 

 

 

   

Ve dnech 5. a 6. 10. 2018 se konaly volby do Zastupitelstva obce Radětice.

Novými zastupiteli se stali:
Milan Spilka (88 hlasů)
Marek Žifčik (86 hlasů)
Jitka Buraltová (84 hlasů)
Václav Sklenář (75 hlasů)
Josef Bálek (71 hlasů)
Jitka Bálková (69 hlasů)
Ing. Jan Flíček (67 hlasů)

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Radětice

volby.cz

 

 


 

 

 

  • Odvoz nebezpečného odpadu:

Radětice        15.45–16.15                   Palivo                    16.20–16.30     

Prosíme, abyste odpad osobně předali posádce vozidla Technických služeb města Příbram. Jinak odpad totiž nebude odvezen a bohužel zůstane na místě.

Co patří do nebezpečného odpadu? Např. kyseliny, louhy, zbytky barev a ředidel, syntetické a minerální oleje, zbytky postřiků, obaly od olejů, barev, ředidel, fotochemikálie, hasicí přístroje, laboratorní chemikálie, tlakové lahve.

Dále sem patří azbest a výrobky z něj. Ten ale nepřivážejte, ten si musí každý odvézt na skládku sám – např. šablony eternitu.

Do nebezpečného odpadu nepatří výbušniny a výbušné materiály, zábavní pyrotechnika, radioaktivní materiály, jedlé tuky a oleje.

Můžete také odevzdat odpad v rámci tzv. zpětného odběru: např. televize, počítače, obrazovky k PC, fény, telefony, mikrovlnné trouby, chladničky, mrazničky, pneumatiky (max. 4 pneumatiky z osobního automobilu/1 č. p.).

 

 

  • Pomníky a památníky světových válek na Příbramsku
    Právě vyšla dlouho očekávaná publikace Mgr. Václava Trantiny, vedoucího Památníku Vojna Lešetice - pobočky Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, a PaedDr. Josefa Velfla, ředitele Hornického muzea, příspěvkové organizace.Zpracování tohoto tématu iniciovaly v roce 2000 Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Příbrami a Československá obec legionářská. Náročná sedmnáctiletá práce vznikala za pomoci řady jednotlivců a institucí a obecních úřadů. Autoři také prostudovali velké množství archivních pramenů a odbornou literaturu. Tak se podařilo historicko-dokumentační formou zaznamenat jednotlivá místa příbramského regionu připomínající oběti obou světových válek.
    Lokality jsou řazeny abecedně a jejich přesnou polohu určují souřadnice GPS. V každém záznamu je ocitován popis pomníku či památníku. Nechybí ani nápis na pomníku či památníku v plném znění, který je doplněn dalšími údaji o osobách na něm připomínaných a o válečných událostech s ním spojených. Publikace je tedy i historickým přehledem o dění za světových válek v jednotlivých lokalitách. Je svědectvím o hrdinství našich předků, kteří buď shodou dějinných okolností, nebo z vlastního rozhodnutí položili za naši vlast svůj život.
    Krásná a užitečná kniha je vybavena velkým počtem černobílých a barevných fotografií. Společně ji vydaly SOA v Praze – Státní okresní archiv Příbram, Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace, a Městské muzeum Příbram, příspěvková organizace. V těchto institucích si také můžete knihu zakoupit. Slavnostní uvedení knihy v Příbrami se bude konat na podzim u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR.  

 

 

 

Provozní doba v hostinci v Raděticích:
 

pondělí zavřeno
úterý zavřeno
středa 18-21
čtvrtek zavřeno
pátek 18-00
sobota 18-00
neděle 17-20

 

 

Prodejní doba v prodejně v Raděticích:
 

pondělí 8-11 14-16
úterý zavřeno  
středa 8-11 14-16
čtvrtek 8-11  
pátek 8-11 14-16
sobota 8-10  

 

 

Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram nabízí dovoz obědů:

Ceník:
Poskytnutí stravy:

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování – poskytnutí oběda                52 Kč/oběd
2. dovoz
- dovoz oběda ve všední dny  14 Kč
dovoz oběda v sobotu, neděli a ve svátcích  16 Kč

Kontakt:
Michaela Havlenová, Okrsková pečovatelka
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, p. o.
Brodská 100, 26101 Příbram VIII | IČ: 47067071
Tel.: 777 758 396

 

 

 

V sobotu 22. 8. 2016 před 22. hodinou v radětickém katastru hořelo. Na pozemku pod Silinou hořely dva balíky slámy. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. Moc děkujeme Jednotce SDH Radětice za uhašení požáru. Hasiči byli moc šikovní, obětaví a stateční.
 

Obecní úřad Radětice upozorňuje všechny občany, kteří užívají vodu z obecních studní, že v současné době je voda ve všech studních v obci Radětice i části Palivo nepitná. Budeme studny dezinfikovat a poté zajistíme kontrolní rozbory.

Pamatujete, jak jsme byli na společné návštěvě v obci Radětice v okrese Tábor? Konala se zde velká akce a my jsme této obci věnovali malý stromek - lípu srdčitou. Radětičtí ji nazvali Lípa přátelství a zasadili si ji 27. 6. 2004 vedle budovy obecního úřadu.
Když jsme se letos vraceli z Třeboně, vyfotili jsme několik fotek: krásnou vítací tabuli a náš dárek, který už docela vyrostl.


       


 

V sobotu 21. 2. 2015 byl v Raděticích MASOPUST. Všechno začalo propůjčením práva.... O týden později měly děti Dětský maškarní bál. Byl plný sál, Majda s Natálkou připravily spoustu soutěží, bylo to moc fajn.
Chcete vidět fotky? Jsou zde: http://obec-radetice.rajce.idnes.cz/Masopust_2015/

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU
Od 14.12.2014 začnou platit nové jízdní řády. Změna se dotýká mj. i naší linky 300042 (D42) Příbram - Krásná Hora n. Vlt. - Petrovice.


V rámci této změny přestane jezdit ranní školní autobus do Milína.

Občané z Radětic se do Milína dostanou ranním autobusem s odjezdem v 7,09 hodin, který nově pojede přes Milín, poté pojede zpět na Buk, Jesenici, Jerusalém a do Příbrami.


Již několik let pořádají členové Mysliveckého sdružení Radětice-Stěžov besedy s dětmi v mateřských školách. Vyprávějí dětem o myslivosti - jak se pečuje o zvířata, proč se v zimě musí přikrmovat a také jim vysvětlují, proč se musí některá zvířata střílet. Děti si mohou prohlédnout mysliveckou uniformu, učí se rozeznávat jednotlivé druhy krmení (žaludy, kaštany, jablka, kukuřici, ječmen apod.), mohou si prohlédnout kůži z divočáka, paroží a učí se rozpoznávat některé zvířecí stopy. Zajímavou formou se myslivci snaží přiblížit dětem svoji práci, která je pro správný vývoj přírody velmi potřebná.
Dne 14. 10. 2014 besedovali v Mateřské škole Perníková chaloupka v Příbrami VII, v listopadu půjdou za dětmi z Mateřské školy Školní v Příbrami VIII. Děti jim na oplátku malují obrázky, které si můžete prohlédnout v přiložených dokumentech.

Ve dnech 10. a 11. 10. 2014 se konaly volby do Zastupitelstva obce Radětice. Byli zvoleni tito kandidáti:
Marek Žifčik - 87 hlasů
Milan Spilka - 79 hlasů
Václav Sklenář - 74 hlasů
Jitka Buraltová - 71 hlasů
Josef Širl - 65 hlasů
Josef Bálek - 62 hlasů
Jitka Bálková - 54 hlasů


Podrobné výsledky voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu na www.volby.cz. Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Radětice byla starostkou obce zvolena Jitka Buraltová a místostarostou Josef Bálek.  

Nová právní úprava povolování kácení dřevin
Změna právní úpravy povolování kácení přinesla občanům vlastnícím zahradu u bytového či rodinného domu zjednodušení kácení dřevin.
Od 15. července 2013 nabyla účinnosti nová vyhláška ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Podle této vyhlášky - mimo jiné - již není potřeba úřady žádat o povolení kácení stromů a keřů rostoucích na zahradách. Vyhláška dále definuje zahradu jako pozemek u rodinného či bytového domu, která leží v zastavěném území obce, je stavebně oplocena a nepřístupná veřejnosti. Zároveň musí být splněna podmínka, že
- kácené dřeviny nerostou ve stromořadí a nejsou součástí významného krajinného prvku,
- nejedná se o památný strom.


Kácení by mělo být prováděno v období vegetačního klidu. To znamená, že kácení mimo toto období není výslovně zakázáno, ale nesmějí být při něm ohroženy jiné zájmy chráněné zákonem (např. nesmějí být ničena obsazená hnízda ptáků). Více informací je uvedeno ve výše uvedené vyhlášce.

 

Město Příbram nabízí pobyt ve své chalupě v šumavském Zadově.
Rezervace pobytu a bližší informace:
Městský úřad Příbram, paní Věra Nováková, tel. 318 402 523.


 

 

Milí spoluobčané!
Dovolte nám, abychom Vám touto cestou poděkovali za dodržování nepsaného pravidla tzv. klidné neděle v Raděticích.
Stále jsme přesvědčeni, že to není nutné řešit vyhláškou, tak jako to již udělala řada měst a obcí.
Je báječné, že se tímto pravidlem již řídí většina radětických občanů a vzájemně bychom si měli poděkovat. Věříme, že se k nám přidají i ti, kteří toto pravidlo stále nerespektují, a předem jim děkujeme, že i oni každou neděli budou ohleduplní ke svým sousedům.
Obecní úřad Radětice


   V neděli 28. dubna 2013 od 14 hodin P. Ján Andrej z Farního úřadu Milín – Slivice sloužil mši u kapličky v Raděticích u příležitosti Vojtěšské pouti. Hudební doprovod zajistil soubor Slivičáček.
Paní Blanka Flíčková připravila pro každého z hostů zdobený perníček a malý kalendářík s fotkou naší kapličky na titulní straně. Paní Zdena Širlová upekla výborné kynuté šneky. O úklid kapličky se postarali Jarolímkovi.
Všem moc děkujeme a těšíme se na příští rok.


 Koncem roku 2013 ukončil pan Petr Hrubý, náš lesní hospodář, podzimní práce v obecních lesích. Bylo vysazeno 1 500 smrků, 30 vyšších dubů (jsou oploceny proti zvěři). Dále pracovníci provedli výřez dřevin, ožnutí mladých porostů a všechny mladé stromky byly natřeny repelentem proti okusu zvěří. Dále byla opravena oplocenka ve Stráži a bylo spáleno klestí.
Posledním počinem bylo instalování "lesního posezení" v Pasece. Je na okraji lesa s krásným výhledem do přírody. 

 

 

 

Fotografie z letošního ročníku závodu v přibližování dřeva koňmi ve Smolotelích:
http://celik.rajce.idnes.cz/Tah_Smolotely_2011/

 V sobotu 6. srpna 2011 se fotbalisté z Radětice zúčastnili tradičního turnaje Fotball Cup v Kácini. Obec zakoupila nové dresy, na nichž je vyobrazen znak obce. Kluci hráli s nadšením, a tak skončili na krásném druhém místě. Blahopřejeme.

Milí spoluobčané, tak máme za sebou brigádu na čištění silničních příkopů. Upřímně řečeno, docela to byl zase fujtajbl. Provedli jsme si soukromou statistiku:
na silnicích okolo Radětic jezdí spousta milovníků fast foodů - kelímky od coca-coly, od kávy, krabičky od big maců, plechovky od Shocků, od ledové kávy. Dále zde byly barely od vína, lahve od nealka, obaly od tyčinky Margot - těch bylo opravdu dost. No a jezdí u nás hóóódně kuřáků - vedou modrá LM. A bylo jich požehnaně (myslím prázdných krabiček a vajglů).
Jo, taky jsme našli plnou tašku použitých dětských plen.
A taky plasty z téměř celého auta. Igelitové a mikrotenové pytle a pytlíky jsme nepočítali.
Nevěříte? My jsme taky nevěřili, ale bylo to tak. V poledne byl plný valník - jako bohužel každoročně.
Děkujeme všem brigádníkům za statečnost, kterou při sběru těchto nechutností museli projevit.
Jestli znáte nějaké čuně, které tyto nepravosti páchá, prosím, zatřeste s ním, aby se mu rozsvítilo v hlavě. Už je totiž na čase.


   
 

V sobotu 26. 2. se v Raděticích opět konal masopust.
Akci pořádalo občanské sdružení "Radost". V čele průvodu opět kráčel rychtář pan Josef Bálek. Starostka mu do půlnoci propůjčila právo, a tak mohl masopustní rej s různými alotrijemi začít! A průvod se opravdu vydařil.
Půvabně romantický byl Pepa Širl alias hejkal, roztomilé byly děti Širlovy, Vojtík Flíček alias myšák, jeho maminka Blanka v poetickém hávu luční víly, úžasný byl také Rumcajs, Manka a Cipísek (Vitoňovi a Honza Greguš), divoké čertice Natálka a Dominika, indián Míša, mušketýr Honzík, medvěd Pavel, nepře
konatelná byla Hana Suchá alias ctihodná abatyše. Vyjmenovala jsem jenom několik maškar, ale ostatní byly neméně báječné.
U každého domu se průvod zastavil a muzikanti zahráli panu a paní domácím. Kteří muzikanti? No přece naše VaKaMiLa (Václav Sklenář, Karel Horký, Milan Spilka, Láďa Machač), kterou posílili dva trumpeťáci - pp. Šrain a Slepička. 
Nikdo hlady neumřel, Radětičtí připravili opravdu hojné občerstvení - koblihy, boží milosti, chlebíčky, jednohubky, pečené či uzené maso, a další dobroty. Samozřejmě si každý také mohl koupit pečeného vuřta od Milana Spilky a Marcela Oberreitera, kteří tuto laskominu připravovali na opravdu originálním grilu (zřejmě z OBI).
Děkujeme všem, kteří tuto akci připravili a těšíme se na příští rok!
A protože jsme vše zdokumentovali, můžete si prohlédnou fotky v naší fotogalerii - zde: http://www.radetice.pb.cz/www/fotogalerie/masopust-2011/

Po vyplnění povinných dotazníků přinášíme několik zajímavých informací:
Z naší obce bylo v roce 2010 odvezeno:
1 264 kg plastů, 1 930 kg železa, 2 430 kg skla, 1 350 kg papíru, 23 kg barev, 547 kg pneumatik, 67 kg nápojového kartonu, 57 700 kg směsného komunálního odpadu.

 

Milí spoluobčané, dne 20. 10. 2010 schválil Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR znak a vlajku obce Radětice.
Zde jsou naše nové symboly:  


znak:                   vlajka: 

Více na https://radetice.pb.cz/www/obec-radetice/symboly-obce/

 

 

Milí spoluobčané a návštěvníci obce Radětice!
Dovolte nám, abychom Vám touto cestou poděkovali za dodržování nepsaného pravidla tzv. klidné neděle v Raděticích. V loňském roce jsme Vás letákem informovali o tom, že by bylo dobré umožnit svým sousedům dodržovat neděli jako den pracovního klidu. Měli bychom k sobě být vzájemně ohleduplní a nerušit své sousedy ?hlučnými pracemi?. Proto nikdo z nás nebude v neděli sekat trávu sekačkou ani křovinořezem, brousit bruskou, řezat dřevo motorovou pilou či na cirkulárce apod. Každý máme možnost tyto práce provádět od pondělí do soboty. Byli jsme přesvědčeni, že to není nutné řešit vyhláškou, tak jako to již udělala řada měst a obcí.
Myslíme si, že se tímto pravidlem již řídí většina z nás a vzájemně bychom si měli poděkovat. Věříme, že se k nám přidají i ti, kteří toto pravidlo stále nerespektují. Také jim předem děkujeme za ohleduplnost.
Obecní úřad Radětice

zobrazeno: 16636x | aktualizováno: 06.11.2019
© 2010 - 2019 - Obec Radětice. Všechna práva vyhrazena. websystem | kao.cz