Obecní úřad + sál

 
Velikonoce 2020
 
čp. 44
kaplička s novou střechou a dveřmi
SDH Radětice
skupina VaKaMiLa
Fotbalisté v nových dresech
Nová Boží muka v Palivě
Lesní posezení
 
Hlavní stránka

Aktuality


Dokumenty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optický internet

Vážení občané, pokud bude mít někdo z vás nějaký dotaz k optickému internetu, který se napojuje v Raděticích, může se obrátit na tohoto obchodního zástupce:

Radek Zumr
Obchodní zástupce
NEJ.CZ
602 333 679
radek.zumr@nej.cz

 

 

 

 

 

Informace k placení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2024 

Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo obce Radětice na svém jednání dne 13. 12. 2023 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Popelnice budou stále vyvážet Technické služby Příbram, a to 1x za týden v zimě a 1x za 2 týdny v létě.

Místní poplatek pro rok 2024 byl schválen ve výši 600 Kč za osobu či za nemovitost (viz vyhláška)..

Pokud u vás nedošlo k žádné změně, zůstávají v platnosti loňské údaje, které jste uvedli v přihlašovacím formuláři, a nemusíte nic vyplňovat.

Poplatek je splatný k 31. 3. v kalendářním roce a bude se moci platit hotově v kanceláři OÚ Radětice (středa 19.00-21.00), nebo bezhotovostně. Platit můžete již od 1. 1. 2024. Do 31. 3. platí samolepka pro rok 2023, v kanceláři OÚ jsou již k dispozici letošní samolepky.

Pokyny pro bezhotovostní platbu:

 • variabilní symbol pro nemovitosti v Raděticích: 10..
 • variabilní symbol pro nemovitosti v Palivě: 20..

Místo teček napište číslo popisné či evidenční.

Platbu pošlete na účet č. 2900234119/2010.  

Děkujeme.

Obecní úřad Radětice

Prohlášení

OZV č. 1/2023

 

 

 

Termíny svozu popelnic s komunálním odpadem v r. 2024

 

Leden 2., 9., 16., 23., 30.
Únor 6., 13., 20., 27.
Březen 5., 12., 19., 26.
Duben 2., 9., 16., 23., 30.
Květen 14., 28.
Červen 11., 25.
Červenec 9., 23.
Srpen 6., 20.
Září 3., 17.
Říjen 1., 8., 15., 22., 29.
Listopad 5., 12., 19., 26.
Prosinec 3., 10., 17., 24., 31

 

 

Termíny svozu žlutých popelnic v r. 2024 (odvoz plastů "od domu"):

Leden 5., 26.
Únor 16.
Březen 8.
Duben 5*., 26.
Květen 17.
Červen 7., 28.
Červenec 19.
Srpen 9., 30.
Září 20.
Říjen 11.
Listopad 1., 22.
Prosinec 13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané,

na jednání Zastupitelstva obce Radětice dne 21. 6. 2023 bylo rozhodnuto, že se změní způsob třídění plastů v naší obci. Je nutné snižovat objem odpadu ukládaného na skládku, a proto musíme co nejvíce třídit.

Od 1. 9. 2023 budeme plastový odpad vyvážet „od domu“.

Obec koupí žluté popelnice o objemu 240 litrů a každý majitel nemovitosti, kde je přihlášena k trvalému pobytu alespoň jedna osoba, dostane jednu popelnici zdarma. Popelnice vám bude sloužit pro ukládání plastového odpadu, vyvážení bude 1x za 3 týdny přímo od domů. Vývoz budou zajišťovat TS Příbram.

Stávající kontejnery na plasty (zvony) budou sloužit pro potřeby rekreantů, hospody a prodejny.

Distribuce popelnic proběhne v červenci/srpnu, popelnici vám přivezeme a předáme proti podpisu. Termín prvního vyvážení vám včas oznámíme.

V Palivě zůstává svoz plastového odpadu beze změny.

Věříme, že systém bude fungovat a budete s touto službou spokojeni.

Obecní úřad Radětice

 

 

 

 

 

AKTUALIZOVÁNO 18. 4. 2024

Vážení spoluobčané,

k dnešnímu dni (18. 4. 2024) stále zůstává několik domů nepřipojených. Vyzýváme jejich majitele, aby si vybudovali kanalizační přípojky. Podrobné informace sdělí a za obec přípojky kontrolují: Josef Bálek (721 836 686), Milan Spilka (777 637 882), Marek Žifčik (721 555 505), Ing. Jan Flíček (607 976 011).

Do splaškové kanalizace se nesmí vhazovat např. vlhčené ubrousky, pleny, dámské hygienické potřeby, kondomy a další předměty, které nejdou zlikvidovat v ČOV.

Dále se do splaškové kanalizace nesmí pouštět odpad ze stávajících jímek. Tím by došlo k likvidaci čistícího procesu, a ten by musel být znovu zahájen. A to představuje značné finanční prostředky, které zaplatíme my všichni.

Věříme, že vše proběhne v pořádku a děkujeme vám, že se rychle připojíte.

Zastupitelstvo obce Radětice

 

 

 

Informace pro vlastníky nemovitostí

Budete-li potřebovat po realizaci kanalizační přípojky vyvézt přebytečný vykopaný materiál, kontaktujte pana Bálka a on vám sdělí, kam je možné materiál uložit.

Telefon: 721 836 686.

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________________________________

Realizace kanalizační přípojky na soukromém pozemku

 • Zhotovitel díla (firma Novadus) realizoval v rámci projektu kanalizační přípojky na hranici veřejného prostranství a soukromého pozemku. Jsou ukončeny revizní šachtou z PVC typ přímý, DN 400/160, tlak 40 t, hl od 1860 do 2230 mm dle projektové dokumentace.
 • Pokud vlastník požaduje zřídit kanalizační přípojku jinak, než již odsouhlasil, musí si na své náklady zajistit novou projektovou dokumentaci včetně územního rozhodnutí či územního souhlasu.
 • Realizaci kanalizační přípojky na soukromé části si zajištuje na vlastní náklady vlastník nemovitosti. Na systém nesmí být napojeny septiky, jímky (napojení odpadních potrubí z objektů na kanalizační přípojku musí být před těmito objekty, a tak budou septiky a jímky odstaveny z provozu).
 • Do kanalizační přípojky nesmí být zavedeny dešťové vody (okapové svody, odvodnění dvorů apod.).
 • Trubní materiál (trubky, kolena) použitý na přípojku musí mít tuhost dle projektu.
 • Napojení na veřejnou část provádí vlastník nemovitosti dle projektu.
 • Kanalizační přípojku na soukromé části si můžete budovat již nyní, ale nesmíte ji používat. Do kanalizace se ještě nesmí nic vypouštět, až po schválení zahájení zkušebního provozu. Přípojku můžete napojit na revizní šachtu (na hranici veřejného a soukromého pozemku), ale nesmíte ji na druhé straně ještě napojit na odpad. To se bude moci udělat až v úplném závěru.
 • Termín, kdy budete moci napojit svoji přípojku na kanalizaci, vám opět sdělíme písemně. Bude to po vydání povolení zkušebního provozu pro čistírnu odpadních vod.

Předpokládaný termín: (listopad nebo prosinec 2022).

 • Před zásypem potrubí kanalizační přípojky, místa napojení a případně křížení s ostatními inženýrskými sítěmi musíte přizvat zástupce obce ke kontrole. Pokud byste potrubí zasypali bez kontroly, budete ho muset znovu odkopat, aby mohla být kontrola provedena. Při kontrole musí být zjevné, že do přípojky není napojen např. septik či jímka a že do ní nejsou svedeny dešťové vody.
 • Pokud budete přípojku budovat nyní, musíte přizvat zástupce obce ke kontrole dvakrát. Poprvé před zasypáním potrubí, podruhé při vlastním napojení přípojky k odpadu. Určitě si již přípojku vybudujte a budete připraveni.
 • Bez písemného dokladu o provedené kontrole nelze uzavřít „Smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací“ a zahájit vypouštění odpadních vod do kanalizační stoky.
 • Za obec budou přípojky kontrolovat:
 • Josef Bálek (721 836 686),
 • Milan Spilka (777 637 882),
 • Marek Žifčik (721 555 505),
 • Ing. Jan Flíček (607 976 011).
 • Po zřízení kanalizační přípojky (před zásypem rýhy) je vlastník povinen zakreslit skutečný stav provedení kanalizační přípojky. Stačí amatérský zákres do kopie katastrální mapy. Tento zákres musíte předat při kontrole. Zákres bude následně doložen jako příloha ke „Smlouvě o odvádění odpadních vod kanalizací“. Smlouvu zajistí obec či vybraný budoucí provozovatel.

Napojení na kanalizační síť bez souhlasu („černé napojení“):

 • V případě, že dojde k napojení kanalizační přípojky a k vypouštění odpadních splaškových vod do splaškové kanalizace z objektů, jejichž vlastníci nemají sepsané smlouvy o odvádění odpadních vod s provozovatelem kanalizace před započetím užívání kanalizační přípojky, jedná se o neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace. Fyzická nebo právnická osoba se tímto dopouští správního deliktu a dle zákona o vodovodech a kanalizacích, § 10 odst. 2 (neoprávněné vypouštění), odst. 3 (náhrada vzniklých ztrát) a dle § 32 odst. 5 (správní delikty, kdy je možno v řízení o přestupcích u příslušného úřadu uložit pokutu až do výše 50 000 Kč).
 • Povinnost platit stočné vzniká okamžikem napojení na kanalizaci, neuzavření smlouvy není důvodem k nedoplacení stočného.

 

 

 

         

          Nádoba na použité oleje rostlinného původu z domácností
         
Obec Radětice pro vás připravila sběr kuchyňského oleje. Nevylévejte použitý kuchyňský olej
          do odpadu, šetřete životní prostředí. Přepálený olej patří mezi nejodolnější nečistoty.
          Stačí kuchyňský olej doma slévat do PET lahví a poté uzavřené PET láhve vhazovat do nádoby
          na sběr použitého oleje.

          V obci bude umístěna jedna nádoba o objemu 240 litrů s otvorem na PET láhev.
          Nádoba bude umístěna u ostatních nádob na tříděný odpad na návsi.
          Odvoz budou zajišťovat Technické služby města Příbram, a to 2x ročně s nebezpečným odpadem.

Upozornění:

 • Do kontejneru se nesmí vhazovat olej ve skleněných lahvích, pouze v PET lahvích.
 • Olej se nesmí vlévat přímo do nádoby, vždy musí být v PET lahvi.
 • Musí se jednat pouze o olej jedlý kuchyňský, nikoliv automobilový.

Pojďte s námi pomáhat přírodě.

Obecní úřad Radětice

 

        

           

Vydání Územního plánu Radětice
Na úřední desce OÚ Radětice je zveřejněna veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu Radětice. Územní plán je účinný ke dni 6. 2. 2020. Více informací https://radetice.pb.cz/www/obecni-urad/uredni-deska/

 

 

 

V neděli 28. 10. 2018 se v Raděticích konala oslava 100 let od založení Československa. Při té příležitosti byly položeny věnce u Pomníku padlých. Vzhledem k nepříznivému počasí byla další část programu přesunuta do sálu. Součástí programu bylo posvěcení nového vyšívaného praporu SDH Radětice. Akce se vydařila a myslíme si, že jsme si tuto důležitou událost důstojně připomněli.

Přinášíme několik fotografií, jejich autorem je Vít Jarolímek.

 

 

 • Pomníky a památníky světových válek na Příbramsku
  Právě vyšla dlouho očekávaná publikace Mgr. Václava Trantiny, vedoucího Památníku Vojna Lešetice - pobočky Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, a PaedDr. Josefa Velfla, ředitele Hornického muzea, příspěvkové organizace.Zpracování tohoto tématu iniciovaly v roce 2000 Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Příbrami a Československá obec legionářská. Náročná sedmnáctiletá práce vznikala za pomoci řady jednotlivců a institucí a obecních úřadů. Autoři také prostudovali velké množství archivních pramenů a odbornou literaturu. Tak se podařilo historicko-dokumentační formou zaznamenat jednotlivá místa příbramského regionu připomínající oběti obou světových válek.
  Lokality jsou řazeny abecedně a jejich přesnou polohu určují souřadnice GPS. V každém záznamu je ocitován popis pomníku či památníku. Nechybí ani nápis na pomníku či památníku v plném znění, který je doplněn dalšími údaji o osobách na něm připomínaných a o válečných událostech s ním spojených. Publikace je tedy i historickým přehledem o dění za světových válek v jednotlivých lokalitách. Je svědectvím o hrdinství našich předků, kteří buď shodou dějinných okolností, nebo z vlastního rozhodnutí položili za naši vlast svůj život.
  Krásná a užitečná kniha je vybavena velkým počtem černobílých a barevných fotografií. Společně ji vydaly SOA v Praze – Státní okresní archiv Příbram, Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace, a Městské muzeum Příbram, příspěvková organizace. V těchto institucích si také můžete knihu zakoupit. Slavnostní uvedení knihy v Příbrami se bude konat na podzim u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR.  

 

 

 

Provozní doba v hostinci v Raděticích:
 

pondělí zavřeno
úterý zavřeno
středa 18-21
čtvrtek zavřeno
pátek 18-00
sobota 18-00
neděle 17-20

 

 

Prodejní doba v prodejně v Raděticích:
 

pondělí 8-11 14-16
úterý zavřeno  
středa 8-11 14-16
čtvrtek 8-11  
pátek 8-11 14-16
sobota 8-9

 

zobrazeno: 25266x | aktualizováno: 21.06.2024
© 2010 - 2024 - Obec Radětice. Všechna práva vyhrazena. websystem | kao.cz