Obecní úřad + sál

 
Velikonoce 2020
 
čp. 44
kaplička s novou střechou a dveřmi
SDH Radětice
skupina VaKaMiLa
Fotbalisté v nových dresech
Nová Boží muka v Palivě
Lesní posezení
 
Hlavní stránka

Nový Územní plán Radětice

Informace o novém územním plánu

Vážení občané, dne 22. 2. 2017 rozhodlo Zastupitelstvo obce Radětice o pořízení nového územního plánu naší obce jako zásadního dokumentu rozvoje obce na další desetiletí.
Přejeme si, abyste se aktivně zapojili do jeho tvorby a přípravy a pomohli nám stanovit cíle, které by měl územní plán řešit, hodnoty, které by měl chránit, a problémy, které by nám pomohl odstranit. Potřebujeme znát Vaše názory, požadavky, místa, kde chcete stavět, kudy potřebujete chodit, jezdit, atd.

Dne 1. 3. 2017 jsme požádali město Příbram v souladu s usnesením o pořízení územního plánu. O jednotlivých krocích vás budeme průběžně informovat.

Se svými podněty, návrhy a připomínkami se můžete kdykoli na nás obrátit.
Osobně můžete přijít každou středu od 19 do 21 hodin do kanceláře OÚ Radětice, můžete napsat na adresu obecradetice@seznam.cz nebo můžete napsat a dopis poslat na adresu: OÚ Radětice, Radětice 27, 262 31  Milín.

Věříme, že se do tvorby Územního plánu Radětice zapojíte a těšíme se na spolupráci s vámi.

Obec Radětice
Jitka Buraltová, starostka
mobil: 607 753 598

 

 

Nový Územní plán Radětice

Proč obec připravuje nový územní plán
Povinnost pořídit nový územní plán vyplývá ze stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), obec Radětice má povinnost mít nový ÚP do konce roku 2020. Kromě nutného splnění požadavku zákona se ale jedná i o příležitost stanovit vizi a koncepci rozvoje obce pro příští desetiletí.

Co je vlastně územní plán
Územní plán je základní dokument pro rozvoj obce. Stanovuje např., kde se smí a nesmí stavět rodinné domy nebo stavby pro podnikatelskou činnost, stanovuje např. i ochranu hodnot území (urbanistická struktura, výhledy apod.). ÚP stanovuje podmínky pro využití celého správního území obce. ÚP naopak neřeší záležitosti, které svojí podrobností odpovídají regulačnímu plánu, územnímu rozhodnutí či stavebnímu povolení – např. materiály staveb, barevnost fasád, typ střešní krytiny…).

Fáze procesu pořizování ÚP
Celý proces trvá přibližně 2 – 3 roky.
 

 • návrh zadání ÚP (pořizovatel);
 • schválení zadání ÚP (zastupitelstvo);
 • vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele ÚP (zastupitelstvo);
 • výběr zpracovatele ÚP (zastupitelstvo);
 • zpracování návrhu ÚP (zpracovatel);
 • projednání návrhu ÚP s dotčenými orgány;
 • zpracování pokynů pro úpravu ÚP pro veřejné projednání (pořizovatel);
 • úprava návrhu ÚP pro veřejné projednání (zpracovatel);
 • K 5. 11. 2019 jsme v této fázi: byl podepsán zápis z veřejného projednání návrhu ÚP;
 • architekt a zpracovatel připraví návrh ÚP k projednání v zastupitelstvu;
 • 18. 12. 2019 ZO Radětice přijalo toto usnesení:

  Usnesení č. 67/2019/ZO
  Zastupitelstvo obce Radětice
  I. bere na vědomí informaci určeného zastupitele o postupu při pořízení Územního plánu Radětice (uvedeno pod bodem A/ textové části odůvodnění ÚP),                          

  II. konstatuje v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, že Územní plán Radětice není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, v platném znění, s uplatněnými stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadum,

  III. rozhoduje ve smyslu § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 52 odst. 2 stavebního zákona o uplatněných námitkách tak, jak je uvedeno v textové části odůvodnění pod bodem O/,

  IV. ukončuje platnost Územního plánu obce Radětice, ve znění změn č. 1 a č. 2, a to dnem nabytí účinnosti opatření obecné povahy,

  V. vydává v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Územní plán Radětice.
  Hlasování: pro:  7   Návrh byl schválen

 

 

Po vydání územního plánu se každé čtyři roky zpracovává Zpráva o uplatňování ÚP, která vyhodnotí, zda ÚP stále vyhovuje, nebo zda je potřebné pořídit jeho změnu.

Zadání územního plánu
Zadání ÚP zpracovává pořizovatel, schvaluje zastupitelstvo obce. Podle schváleného zadání zpracovatel zpracuje návrh územního plánu. K návrhu zadání může kdokoliv podat připomínky.

Návrh územního plánu
Návrh ÚP zpracuje zpracovatel, k návrhu se následně vyjadřují dotčené orgány i veřejnost – kdokoliv může podávat připomínky, vlastníci dotčených nemovitostí a zástupci veřejnosti mohou podávat námitky.

 

 určený 
 zastupitel

 Člen ZO Radětice, který byl
 pověřen zastupitelstvem
 obce, komunikuje se
 zpracovatelem
 a pořizovatelem, informuje 

 o procesu ostatní zastupitele

 Jitka Buraltová, starostka obce
 http://obecradetice@seznam.cz

 pořizovatel

 vede proces pořizování,  
 dohlíží na zákonnost,
 zpracovává zadání ÚP

 Město Příbram

 zpracovatel
 (projektant)

 zpracovává návrh ÚP, vychází
 zejména ze zadání ÚP
 schváleného Zastupitelstvem
 obce Radětice a z pokynů
 k úpravám ÚP zpracovaných
 pořizovatelem

 Ing. arch. Ivan Plicka

 dotčené
 orgány

 chrání veřejné zájmy (např.
 krajský úřad, ministerstva, …)

 

 

Dokumenty

zobrazeno: 2156x | aktualizováno: 02.01.2020
© 2010 - 2024 - Obec Radětice. Všechna práva vyhrazena. websystem | kao.cz