Obecní úřad + sál

 
Velikonoce 2020
 
čp. 44
kaplička s novou střechou a dveřmi
SDH Radětice
skupina VaKaMiLa
Fotbalisté v nových dresech
Nová Boží muka v Palivě
Lesní posezení
 
Hlavní stránka

Informace dle z. č. 106/99 Sb.

Povinně zveřejňované informace
Podle osnovy standardu ISVS
1. Oficiální název: Obec Radětice
2. Důvod a způsob založení: obec, zákon č. 128/2000Sb., o obcích
3. Organizační struktura: starostka, místostarosta, odbory nejsou zřízeny
4. Kontaktní spojení:  Radětice 27, 262 31  Milín, telefon: 318 691 538 (v úřední hodiny), starosta telefon: 607 753 598, ID datové schránky: fw5at6p
5. Případné platby můžete poukázat: Česká spořitelna, a. s., Praha, pobočka Příbram
číslo účtu: 521697309/0800
6. IČO: 00662950
7. DIČ: CZ00662950
8. Rozpočty od roku 2006
9. Žádosti o informace: 
Každá fyzická i právnická osoba může žádat o informaci ústně nebo písemně. Dotaz musí být jasně formulován, aby bylo zcela zřejmé, jaká informace je požadována.
10. Příjem žádostí a dalších podání: 
Jak podat žádost o informaci?
Každá fyzická i právnická osoba může žádat o informaci ústně nebo písemně. Dotaz musí být jasně formulován, aby bylo zcela zřejmé, jaká informace je požadována.
Ústní žádost můžete podat v úředních hodinách (středá od 19 do 21 hodin) v kanceláři OÚ Radětice (Radětice 27), písemnou žádost adresujte tamtéž. Kontakt na starostku: tel. č. 607 753 598.
Co můžete žádat? A co se nedozvíte?
Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti s výjimkou
- těch, jejichž zveřejnění vylučuje sám zákon; utajovaných skutečností; informací dotýkajících se ochrany osobnosti a soukromí; informací ohrožujících obchodní tajemství; informací o majetkových poměrech osob, získaných na základně zákona o daních, poplatcích a sociálním zabezpečení; vnitřních pokynů a personálních předpisů. 
Jak se poskytuje informace?
Písemně nebo ústně, odkazem na zveřejnění v novinách, oficiálních internetových stránkách obce nebo vyvěšením na úřední desce obecního úřadu. Dotaz lze vyřídit také umožněním nahlédnutí do spisů, včetně pořízení kopií. Jenom žádost podaná písemně je však schopna zahájit správní řízení!
Kdy můžete čekat odpověď?
Ihned nebo písemně nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti. Tuto lhůtu lze ze závažných důvodů (nutnost vyhledávání údajů v archívech, kompletování dat…) ještě maximálně o 10 dnů prodloužit.
11. Opravné prostředky: 
Nejste spokojeni s odpovědí?
Nedostanete-li odpověď nebo nejste-li s písemnou odpovědí na Váš dotaz spokojeni, máte do 15 dnů ode dne kdy uplynula lhůta pro podání informace, nebo od doručení rozhodnutí, možnost podat písemné odvolání, a to ve věcech samostatné působnosti ke starostce obce a ve věcech přenesené působnosti ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Ti do 15 dnů od předložení odvolání rozhodnou. Proti jejich rozhodnutí už se nelze odvolat.
12. Formuláře: 
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
14. Nejdůležitější předpisy
15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: 2022
16. Seznam organizací: obec není zřizovatelem žádné organizace
17.  Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram, Tyršova 106, Příbram I, 261 01
Kontakt na pověřence: Bc. Jiří Kužel, tel. 604 216 781, tajemnik@dsopribram.cz 
18. Informace o zpracování osobních údajů

 

 (Zákon č. 106/99 Sb.)

 

Dokumenty

zobrazeno: 3037x | aktualizováno: 04.03.2024
© 2010 - 2024 - Obec Radětice. Všechna práva vyhrazena. websystem | kao.cz